Back

הגנה - פלמ"ח - חיש - פל"ים

 

הימים הם בין סיום מלחמת העולם השניה ב 1945 והקמת מדינת ישראל ב 1948 (תש"ח).

הישוב העברי בארץ ישראל תחת לחצים אדירים.

באירופה נתגלת הזועה של השמדת חלק גדול מהעם היהודי על ידי הנאצים. אלה שנשארו בחיים נעקרו מבתיהם וגרים במחנות עקורים בכל מיני ארצות - רובם סובלים ממחלות ותת תזונה. אמנם יש ארגונים יהודיים בעולם וגם ארגונים לא יהודיים שדואגים לספק להם מזון ותרופות, אבל הצורך העיקרי של לספק להם בית חסר לחלוטין. בין העקורים קרובים שלנו והרי כולם אחינו היהודים.

ארץ ישראל, מאז סיום מלחמת העולם הראשונה נמצאת תחת שלטון מנדטורי בריטי. חבר הלאומים (ארגון שקדם לאו"ם) הפקיד את הארץ ועוד ארצות במזרח התיכון בידי הבריטים - כאילו עד שיוחלט מה לעשות אתו.

הבסוס העיקרי למסירת ארץ ישראל לבריטים במעמד של "מנדט" (מעין משמורת) היה הצהרת בלפור, שר החוץ הבריטי במלחמת העולם הראשונה, שהבטיח שיבנה בארץ ישראל "בית לאומי" לעם היהודי . ערביי ארץ ישראל לא קיבלו את הבסוס הזה ופתחו במסע של התקפות טרור על הישוב היהודי ובמידה פחותה גם על הממשל הבריטי. בהנהגת המנהיגות הדתית המוסלמית, ובראשם ה"מופתי" חג' אמין, ובסיוע כנופיות שודדים, ניסו לחבל במאמץ לפתח את הישוב היהודי בארץ, יש לומר בהצלחה חלקית מאד בלבד.

אחרי הפסקה למשך מלחמת העולם השניה, חידשו הערבים את התקפותיהם.

בראש הישוב היהודי היו מוסדות שנבחרו בדרך דמוקרטית ככל שניתן בתנאים של שלטון זר. בראש היה הועד הלאומי שפעל כעין ממשלה של הישוב שקודם נקרא ועד הצירים. על ידו ובשיתוף הדוק איתו פעלה הסוכנות היהודית, שהיתה מעין ממשלה של העם היהודי העולמי. כבר בדצמבר 1920, הוקם ארגון ההגנה, שהיה "צבא בזעיר אנפין" במחתרת, אבל מאורגן כצבא לכל דבר, עם מטה ארצי, קצינים ומש"קים.

חברי ההגנה התאמנו בסופי שבוע ובלילות ועסקו ביום בעבודותיהם או בלימודיהם.

אם גבור ההתקפות של הכנופיות הערביות התעורר הצורך בגוף צבאי שיוכל להתמודד עם האיום הזה.

ב 15 במאי 1941 (ל"ג בעומר תש"א) החליטה המפקדה הארצת של ההגנה

 על הקמתן של תשע פלוגות-מחץ. מקור רעיון הפלמ"ח הוא בהכרה שליוותה את מייסדי

ה"הגנה", כי היישוב זקוק לכוח צבאי עצמאי מגויס.

פלוגות אלה שוכנו במחנות בתוך קיבוצים ומושבים. מאחר שהמוסדות של הישוב לא יכלו לגבות מיסים, לא היה תקציב לקיום הכוח הזה. משום כך הוחלט שחיילי הפלמ"ח יעבדו בישובים בהם הוצבו שתי שבועות בכל חודש וכנגד זה יקבלו מזון וא הנחוץ למחייתם מהישוב.

גם שאר יחידות ה"הגנה" אורגנו מחדש בצורה יותר מסודרת וקבלו את הכנוי חיל שדה - חי"ש .

בין סיום מלחמת העולם ועד הכרזת האו"ם על חלוקתה של ארץ ישראל למדינה יהודית ולמדינה ערבית ב 29 בנובמבר 1947 , ארגון ההגנה היה עסוק, יחד עם ההגנה מפני הכנופיות הערביות, במאבק על עלית שארית הפליטה ממחנות העקורים לארץ.

אחרי מלחמת העולם נכנעה הממשלה הבריטית ללחץ הערבים וסגרה כמעט לחלוטין את ארץ ישראל לעלית יהודים. הפלמ"ח והזרוע הימית שלו הפל"ים פעלו למטרה זו בחו"ל, בים ועל חופי ארץ ישראל, והחי"ש טיפל בהסתרת וחלוקת העולים בתוך הישובים השונים אחרי הגיעם לחוף. קצת סיפרנו על זה בביאוגרפיה של אריה ביקל ז"ל.

אחרי הכרזת האו"ם שמשו הפל"מח והחי"ש גרעין לצבא ההגנה לישראל, שהוקם בפברואר 1948.